Nödvärn

Det vi i dagligt tal kallar självförsvar kallas i lagtexten "nödvärn". Nödvärn behandlas i Brottsbalkens 24 kapitel §1. 

En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Rätt till nödvärn föreligger mot

  1. Ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,
  2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtages på bar gärning,
  3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller
  4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

Det kan ibland vara svårt att förstå innebörden i en lagtext. Man kan enklare uttrycka rätten till nödvärn på följande sätt:

Tre villkor för nödvärnsrätt

  1. Det skall föreligga ett angrepp
  2. Det skall vara aktuellt
  3. Försvaret skall vara nödvändigt

Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att rätt till nödvärn skall föreligga.


Var aktsam på att denna text kan skilja sig från vad som står i lagen, detta eftersom att lagtext ibland får tillägg som vi kan missa att lägga in.