Årsmöte 16/3 kl 14

Årsmötet hålls i Föreningsgården lördagen den 16/3 kl 14. Den ligger i samma länga som Videobutiken utanför Täby C.

 

Styrelsen kommer att lägga en motion om ändring av stadgarna för att minska antalet styrelsemedlemmar från sju till fem, samt längden av styrelsepositionerna till ett år, med undantag från ordförande och kassör som även i fortsättningen bör väljas för två år.

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motionen finns tillgängliga en vecka före årsmötet och anslås på anslagstavla i träningslokalen alt. erhålls på begäran hos styrelsen. Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast 1vecka före årsmötet.

 

Föredragningslista:

§1. Fastställande av röstlängd för mötet.

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§5. Fastställande av föredragningslista.

§6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

för det senaste räkenskapsåret.

§7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det

senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§9. Fastställande av medlemsavgifter.

§10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget

för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

§11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av två år;

b) övriga ledamöter i styrelsen;

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;

d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte

styrelsens ledamöter delta;

e) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,

av vilka en skall utses till ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra

möten där föreningen har fått att representera med ombud);.

§13. Övriga frågor.

§14. Mötets avslutande.