Årsmöte 21/3 kl 19:30

Täby Ju-Jutsuklubb bjuder in till årsmöte 21 mars kl 19:30 i Tibblehallen. I år ska det väljas kassör på 2 år, 3 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter på vardera ett år. Det behövs några nya personer i styrelsen. Om du är intresserad av att hjälpa till så kontakta valberedningen (Mikael Haussling Lövgren). Det är inte speciellt betungande.

Föredragningslista:

§1. Fastställande av röstlängd för mötet.
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§5. Fastställande av föredragningslista.
§6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
        för det senaste räkenskapsåret.
§7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
    senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§9. Fastställande av medlemsavgifter.
§10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget
      för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
§11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§12. Val av
a) Kassör för en tid av två år;
b) 3 ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte
    styrelsens ledamöter delta;
e) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,
    av vilka en skall utses till ordförande;
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och eventuellt andra
   möten där föreningen har fått att representera med ombud).
§13. Övriga frågor.
§14. Mötets avslutande.