Kallelse till årsmöte 22/3 kl 19:30

Alla medlemmar är välkomna på årsmöte onsdagen 22:a mars kl 19:30.

Agenda:
§1. Fastställande av röstlängd för mötet.
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§5. Fastställande av föredragningslista.
§6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
      b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
§7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste   verksamhets-/räkenskapsåret.
§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§9. Fastställande av medlemsavgifter.
§10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
§11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§12. Val av
         a) ordförande för en tid av två år
         b) 3 ledamöter i styrelsen för en tid av ett år
         c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
         d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
         e) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
          f) beslut om val av ombud till SDF-möten.
§13. Övriga frågor.
§14. Mötets avslutande.