Kallelse till TJJK Årsmöte

Årsmötet hålls onsdagen den 19 mars 2014, kl. 19:30 i Tibblehallen, i mötesrummet vid sal 1.


Föredragningslista:
§1. Fastställande av röstlängd för mötet.

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§5. Fastställande av föredragningslista.

§6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

   b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

       för det senaste räkenskapsåret.

§7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det

   senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§9. Fastställande av medlemsavgifter.

§10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget

     för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

§11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§12. Val av

a) föreningens kassör för en tid av två år;

b) 3 ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;

d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte

   styrelsens ledamöter delta;

e) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,

   av vilka en skall utses till ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra

  möten där föreningen har fått att representera med ombud);.

§13. Övriga frågor.

§14. Mötets avslutande.Alla medlemmar är välkomna!
Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motionen finns tillgängliga en vecka före årsmötet och anslås på anslagstavla i träningslokalen alt. erhålls på begäran hos styrelsen. Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast 1vecka före årsmötet.